deutschenglisches.com

Ergebnisse für facial

Englisch -> Deutsch

Englisch

Deutsch

facial
facialim Gesicht
facial Gesicht...;
Gesichts...
ecostratigraphic;
facial
faziell {adj} [geol.]
facial;
facial treatment
(kosmetische) Gesichtsbehandlung {f}
facial nerves Gesichtsnerven {pl}
facial neuralgia Gesichtsneuralgie {f} [med.]
facial care;
care of one's face
Gesichtspflege {f}
(forensic) facial reconstruction;
facial approximation
(kriminaltechnische) Gesichtsrekonstruktion {f}
facial erysipelas Gesichtsrose {f} [med.]
facial cleft Gesichtsspalte {f}
visual angle;
facial angle
Gesichtswinkel {m}
facial tissueKosmetiktuch {pl}
facial tissues Kosmetiktücher {pl}
rosacea;
brandy face/nose;
rosy drop;
facial teleangiectasis
Rosazea {f} [med.]
facial nerveGesichtsnerv {m} [anat.]
facial massages Gesichtsmassagen {pl}
facial massageGesichtsmassage {f}
facial atrophy Gesichtsatrophie {f} [med.]
facial expressionGesichtsausdruck {m};
Mimik {f};
Mienenspiel {n}
facial expressions Gesichtsausdrücke {pl}
face tanner;
facial tanner
Gesichtsbräuner {m}
face tanners;
facial tanners
Gesichtsbräuner {pl}
shape of a face;
facial structure
Gesichtsform {f}
shapes of face;
facial structures
Gesichtsformen {pl}
facial skin Gesichtshaut {f}
facial nerve paresis Fazialisparese {f} [med.]
facial nerve palsy;
facial paralysis;
facioplegia
Fazialislähmung {f};
Gesichtslähmung {f} [med.]
facial affect recognitionmimische Affekterkennung

Visual Synonyms (Englisch Sprache)