deutschenglisches.com

Ergebnisse für tile

Englisch -> Deutsch

Englisch

Deutsch

tile
(roof) tile;
roofing tile
Dachziegel {m} [constr.]
capping tile Abdeckziegel {m} [constr.]
convex tile Mönch {m} (Ziegel)
concave tile Nonne {f} (Ziegel) [constr.]
stove tileOfenkachel {f}
verge tile Ortgangziegel {m} [constr.]
terrazzo tileTerrazzofliese {f} [constr.]
wall tile Wandfliese {f}
wall plate;
wall tile
Wandplatte {f}
tile hammerZiegelhammer {n} [constr.]
tile hammers Ziegelhämmer {pl}
to tilekacheln;
fliesen;
Fliesen anbringen;
Fliesen legen;
Platten auslegen {vt}
flap tileKrempziegel {m} [constr.]
ceramic tileKeramikfliese {f}
tile setter Kassette {f} zum Brennen von Fliesen
plain tile Biberschwanz {m} (Dachziegel) [constr.]
interlocking tileFalzziegel {m} [constr.]
flat tileFlachziegel {m} [constr.]
tile adhesive Fliesenkleber {m} [constr.]
tile faceFliesenoberseite {f}
tile earth kompakter Tonboden
glazed tile;
tile
Kachel {f};
Fliese {f};
Platte {f}
glass tile Glasziegel {m}
tile faces Fliesenoberseiten {pl}
concrete roofing tileBetondachstein {n} [constr.]
concrete roof tile plantBetondachsteinanlage {f}
concrete roof tile plants Betondachsteinanlagen {pl}
to tile a roofein Dach decken
floor tile and coating fitter Bodenfliesen- und Estrichleger {m}

Visual Synonyms (Englisch Sprache)